Dziennik Informacyjny Powiatu Słubickiego

kontakt@slubickie.info +48 502 530 997

Sprawdzamy co słychać w targanej rozprawami Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach

Środa 5 września 2018 brak komentarzy

Informacja prasowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach:

"Obecnie w toku jest kilka spraw sądowych, czekamy na rozstrzygnięcia, aczkolwiek Sąd Okręgowy w Gorzowie ma swoje terminy, obecnie nieco spowolnione przez koniecznośćrozpoznawania w trybie pilnym protestów wyborczych.

Najważniejsza informacja jest taka, iż postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r., doręczonym Spółdzielni w dniu 01.08.2018 r., Sąd Okręgowy, rozpatrując kolejny pozew p. Edwarda Niedużaka i p. Stefana Maliczaka wstrzymał wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru czołnków Rady Nadzorczej. Na postanowienie to Spółdzielnia  niezwłocznie złożyła zażalenie, gdyż –zdaniem Spółdzielni –Sąd nie uwzględnił okoliczności, które powinny być mu znane z urzędu z innych spraw oraz wniosków i oświadczeń Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej  wybrani w dniu 18 czerwca 2018 r. nie zamierzają jednak składać swych mandatów, oczekując na decyzję Sądu  co do złożonego zażalenia.

W sprawie tej bowiem, wg powodów, którzy poprzednio złożyli pozew o ustalenie nieważności uchwały Zgromadzenia z dnia 1 marca 2018 r., wybór członków Rady Nadzorczej w dniu 18 czerwca 2018 r. nie był możliwy. Zdaniem powodów, gdy członkowie poprzednio wybranej w dniu 1 marca 2018 r. Rady Nadzorczej w dniu 25 kwietnia złożyli rezygnację ze swych mandatów, to w ich miejsce powinny wejść następne osoby z listy, które w wyborach otrzymaly kolejno największą ilość głosów.

Jednakże powodowie nie wskazali Sądowi, a Sąd nie zwrócił uwagi  na okoliczność, że Spółdzielnia uznała powództwo powodów o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie wyboru w dniu 1 marca 2018 r. członków Rady Nadzorczej, a więc postępowanie powinno zakończyć się wyrokiem uznającym nieważność tej uchwały. Uznanie powództwa jest bowiem dla Sądu wiążące.  

Ruch ten podyktowany był zwołanym na dzień 18 czerwca 2018 r. Walnym Zebraniem Członków SM, aby umożliwić wybór nowej Rady Nadzorczej, co umożliwiło właśnie uznanie powództwa, a zatem przyznanie przez Spółdzielnię nieważności poprzedniej uchwały o wyborze Rady Nadzorczej z dnia 1 marca 2018 r.

Jednakże z uwagi na terminy posiedzeń Sądu Okręgowego –sprawa ta jest w toku, gdyż rozstrzygnięta formalnie będzie dopiero na rozprawie.

Obecnie więc Spółdzielnia oczekuje na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego  w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lipca 2018 r., wstrzymującego wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru czołnków Rady Nadzorczej -co jednak może nieco potrwać.

W innych sprawach Sąd zawiesił rozpoznanie powództwa p. Moniki Murańki o wypłatę wynagrodzenia za luty 2018 r. do czasu zakończenia postępowania w sprawie uznania za nieważną uchwały Nr 1/2018 Rady NadzorczejSM w sprawie wyboru p. Moniki Murańki na prezesa Zarządu Spółdzielni. 

Uchwała Nr 1/2018 zaskarżona została przez grupę członków Spółdzielni  i w toku postępowania zapadł w dniu 25 kwietnia 2018 nieprawomocny wyrok ustalający nieważność zaskarżonej uchwały. Z uwagi na zgłoszone przez p. M.Murańkęwnioski sprawa rozpoznawana będzie przez Sąd Okręgowy w dniu 26 września 2018 r.

Ponadto w dwóch kolejnych sprawach Sąd Okręgowy także zawiesił postepowanie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie uznania za nieważną uchwały Nr 1/2018 

Rady Nadzorczej SM odnośnie wyboru p. Moniki Murańki na prezesa Zarządu Spółdzielni.

Co istotne –w postanowieniach o zawieszeniu postepowania w w/wsprawach Sąd Okręgowy w różnych składach sędziowskich jednoznacznie wskazał, iż p. Monika Murańka nie nabyła członkostwa w Spółdzielni,a zatem nie jest jej członkiem.

W kolejnej sprawie z powództwa p. Moniki Murańki Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 18 lipca 2018 r. oddalił powództwo ostwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Spółdzielni w sprawie zwołania na dzień 1 marca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków.

W innej sprawie toczy się postępowanie z powództwa p. Stefana Maliczaka i p. Edwarda Niedużaka o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania powodów z Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Przypomnieć należy, że na w/w Walnym Zgromadzeniu członkowie Rady Ndzorczej wybrani w roku 2015 odwołani zostali z Rady znaczą większościa głosów, przy  czym powodowie –większością ponad 90% głosów  za odwołaniem. 

Następny termin posiedzenia Sądu Okręgowego wyznaczony jest na 19 października 2018 r.  

Ogółem wtoku jest obecnie sześć spraw p-ko Spółdzielni z powództwa p. Edwarda Niedużaka, p. Stefana Maliczaka oraz p. Moniki Murańki, a jedną z praprzyczyn tych postępowań i wniosków powodów jest nieprawidłowe, niezgodne z prawem i bezpodstawne –a więc i nieważne –powołanie p. Moniki Murańki na funkcję prezesa Zarządu SM w Słubicach. 

I tu przypomnieć należy, że Rada Nadzorcza Spółdzielni, której wówczas przewodniczącym był p. Edward Niedużak, a sekretarzem p. Stefan Maliczak, dokonała wyboru na funkcję prezesa Zarządu Spółdzielni osoby, która ani na dzieńskładania ofert, ani na dzień wyboru nie była członkiem Spółdzielni, co pozostaje w sprzeczności z jednoznacznym zapisem Statutu Spółdzielni. Ponadto do udziału w głosowaniu nad wyborem prezesa p. E. Niedużak bezprawnie nie dopuścił trzech pełnoprawnych członków Rady Nadzorczej. Jak już wspomniano –Sąd Okręgowy uznał te okoliczności w nieprawomocnym jeszcze wyroku.

A ponadto to m.in. z tej przyczyny odwołanopowodów z członkostwaw Radzie Nadzorczej SM w dniu 10.01.2018 r.

Jest rzeczą zrozumiałą, że postepowania sądowe toczą sie wtempie określanym przez Sąd i w terminach wyznaczanychprzez Sąd –a więc obecnie oczekiwaćnależy na kolejne rozstrzygnięcia m.in. w sygnalizowanych powyżej sprawach.

Tym niemniej, co warto podkreślić, Zarząd i administracja Spółdzielnipracuje normalnie.Sprawy  bieżące załatwiane są w dotychczasowych terminach, a Rada Nadzorcza wybrana w dniu 18 czerwca 2018 r. -do czasu jej zawieszenia-podjęła szereg uchwał regulujących istotne dla Spółdzielni  kwestie,w sprawach wymagających zajęcia stanowiska przez Radę Nadzorczą -umożliwiających dalsze działania Zarządu.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 18 czerwca 2018 r. członkowie Spółdzielni uczestniczący w tym Zgromadzeniu przyjęli zdecydowaną większością  głosów zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Słubicach, wynikające ze zmian w ustawie –Prawo Spółdzielcze oraz o spółdzielniach mieszkaniowych, które weszły w życie we wrześniu 2017 r.

Zmiany te zgłoszone zostały do rejestru spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym dla SM w Słubicach przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.

Ponadto na Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2018 r. spółdzielcy zatwierdzili sprawozdania finansowe za rok 2017 r.i Zarządu za rok 2017 r. oraz udzielili absolutorium członkom Zarządu SM za 2017r."

org. dokument TUTAJ

poniżej linki do naszych artykułów związane z tym tematem


A co Ty o tym myślisz?

* Twój adres nie będzie nigdzie wyświetlany

anuluj odpowiadanie
Wtorek 19 listopada 2019 1:48:12
  • imieniny obchodzą:

    Elżbieta, Seweryn, Paweł

Ostatnie komentarze
facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij