Dziennik Informacyjny Powiatu Słubickiego

kontakt@slubickie.info +48 502 530 997

Nasz cykl "Adwokat radzi" - o odpowiedzialności odszkodowawczej w razie uchybienia obowiązkowi usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników

Niedziela 3 grudnia 2017 brak komentarzy

W tym roku pierwszy śnieg mamy już za sobą, a zima zbliża się wielkimi krokami, stąd dziś w ramach cyklu „Adwokat radzi” o odpowiedzialności odszkodowawczej w razie uchybienia obowiązkowi usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników.

Wystąpienia szkody jako zdarzenia losowego - zasadniczo - nie można przewidzieć, jednakże niektóre rodzaje szkód cechują się większym stopniem częstotliwości występowania, zwłaszcza w parze z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W obecnie obowiązującym stanie prawnym zasadnicze znaczenie dla oceny prawidłowości postępowania podmiotów, na których spoczywa obowiązek dbałości o należyty stan dróg i chodników, mają ustawy:
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pierwsza z nich wskazuje jakiego rodzaju obowiązki obciążają zarządcę drogi, których to niedotrzymanie skutkuje odpowiedzialnością cywilną. Do zadań zarządcy drogi w szczególności należą: utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w stanie wykluczającym narażenie użytkowników na wypadek pozostający w bezpośrednim związku z wykorzystaniem drogi.

Druga z wymienionych ustaw określa natomiast, że co do zasady utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. W takim przypadku wykonawcą tych zadań w zależności od rodzaju jednostki administracyjnej będzie: w przypadku gminy - wójt, a miast - burmistrz lub prezydent. Zatem to na władzach gmin spoczywa obowiązek zapewnia czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia warunków do ich utrzymania w nienagannym stanie poprzez odpowiednie działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych (zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości).

Oprócz obowiązków po stronie zarządów gmin ustawodawca nałożył także obowiązki na właścicieli poszczególnych nieruchomości, którzy mają obowiązek: uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W tym miejscu należy jeszcze zaakcentować, że w świetle niedawnej uchwały Sądu Najwyższego, pomimo spoczywania na właścicielu nieruchomości obowiązku odśnieżania chodnika, to gmina poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodą pozostającą w związku z nieoczyszczeniem chodnika, jeżeli nie dopilnowała, aby właściciel wykonał swoją powinność. Poszkodowani na skutek wypadku związanego z zaniedbaniami po stronie zobowiązanych mogą żądać szeregu świadczeń wynikających z przepisów odszkodowawczych określonych w k.c. Katalog świadczeń w następstwie tego typu szkód jest szeroki i w zależności od realiów daje sprawy może obejmować: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem najczęściej związanych z leczeniem i rehabilitacją, a w niektórych przypadkach nawet rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o ich formułowanie w komentarzach do niniejszego posta, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.prawnikzgora.pl lub https://www.facebook.com/Kancelaria-Adwokacka-Adwokat-Mateusz-Krzeptowski-259941654384288/


A co Ty o tym myślisz?

* Twój adres nie będzie nigdzie wyświetlany

anuluj odpowiadanie
Środa 14 listopada 2018 19:36:53
  • imieniny obchodzą:

    Laura, Emil, Wawrzyniec

Ostatnie komentarze
facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij